Code of conduct

ONS KEURMERK VOOR ETHISCH EN VERANTWOORD ZAKEN DOEN.

Ons bedrijf is ervan overtuigd dat we niet alleen aan de verwachtingen van onze klanten en consumenten moeten voldoen, maar dat we deze verwachtingen moeten overstijgen. Daarom hebben we richtlijnen geadopteerd die de veiligheid, kwaliteit en integriteit van onze producten en bedrijfsprocessen waarborgen en hebben we ons gecommitteerd de rechten van individuen en milieu te respecteren. We hebben ons ten doel gesteld alle (lokale) wet- en regelgeving na te leven en uitsluitend zaken te doen op een ethisch verantwoorde en professionele manier.

Wet & regelgeving

Wij verplichten ons te voldoen aan alle (lokale en nationale) wet- en regelgeving die van toepassing is op onze industrie, vooral ten aanzien van productveiligheid en milieu. Wij zullen voldoen aan alle vrijwillige normen die onze industrie hanteert voor producten en bedrijfsprocessen.

Geen kinderarbeid

Wij tolereren geen kinderarbeid. Wij zullen voldoen aan alle bepalingen die gesteld zijn op het gebied van minimale leeftijd.

Geen dwangarbeid

Wij tolereren geen enkele vorm van dwangarbeid, welke gepaard gaat met fysiek en/of mentaal misbruik of enige andere vorm van fysieke en/of mentale straffen.

Werkplaats omstandigheden

Wij zullen zorgdragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Wij zullen ons houden aan alle gestelde (lokale) wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Vrijheid van vereniging

We erkennen en respecteren de vrijheid van onze werknemers om zich te verenigen en aan te sluiten bij een vakbond. Indien werknemers worden vertegenwoordigd door een, voor lokale wetgeving, erkende organisatie respecteren wij hun vrijheid collectief te onderhandelen.

Geen exploitatie, discriminatie en/of intimidatie

Onder geen beding tolereren wij de exploitatie van (kwetsbare) individuen of groepen, enige vorm van discriminatie en/of intimidatie.

Werkuren

Wij streven ernaar te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving op het gebied van salariëring, werkuren, aannamebeleid, secundaire arbeidsvoorwaarden en overwerk.

Algemeen

Bij afwezigheid van een eenduidige lokale wet- en regelgeving met betrekking tot productveiligheid, milieu of arbeids- en werkomstandigheden, dient er gehandeld te worden naar de geest van deze bepalingen.

Onderaannemers en toeleveranciers

De EPPA gedragscode maakt integraal onderdeel uit van onze dagelijkse bedrijfsprocessen en wij zullen al het noodzakelijke inrichten om deze beleidsdoelstellingen te behalen. Wij zullen enkel zaken doen met partners die gelijkgestemd zijn en ons keurmerk voor ethisch, professioneel en verantwoord zaken doen respecteren. Alle partners, dienen te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving en zullen wij op de hoogte brengen van onze gedragscode. Wij verwachten van onze zakenpartners dat zij hun bedrijfsprocessen dermate inrichten, dat wij ons beleid kunnen naleven.

De Bepalingen, zoals omschreven in deze gedragscode, worden aangeboden door de Europese Branchevereniging voor Promotionele Producten (EPPA) en Platform Promotioneel Product (PPP). En hoewel beide partijen uiterste zorg besteden aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van deze Bepalingen, kunnen beide Partijen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de Bepalingen kunnen geen rechten worden ontleend. Beide partijen geven nimmer verklaringen of garanties af van welke aard dan ook. Noch EPPA, noch PPP zullen aansprakelijk zijn voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes of verliezen die het gevolg zijn van verlies van gegevens of winst, voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze gedragscode.